loader image
DAICG

Društvo anesteziologa i intezivista Crne Gore

Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore je osnovano 2020 godine. Anesteziolozi i intenzivisti Crne Gore osnivaju svoje strukovno udruženje u cilju boljeg povezivanja kolega na cijeloj teritoriji djelovanja, stručnog usavršavanja i organizovanog oblika saradnje sa drugim udruženjima.

Statut Udruzenja

Član 1

NVO „Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (u daljem tekstu: DAICG) je stručno društvo koje je osnovano kao nevladino nestranačko i neprofitno udruženje radi stručnog i naučnog rada na području anesteziologije i intezivne njege, a čiji je rad zasnovan na već postojećim postulatima ljekarske prakse.

Član 2

Naziv udruženja na crnogorskom jeziku je: NVO „Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (DAICG). Naziv udruženja na Engleskom jeziku je: Montenegrin Society of Anesthesiology and Intensive Care (MSAIC).

Član 3

Sjedište udruženja je: Ljubljanska bb, Podgorica.

Član 6

Ciljevi „Društva anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (DAICG): – udruženje doprinosi unapređenju uslova rada i daljem razvoju ove grane medicine i primjeni istih u praktičnom radu; – organizuje i sprovodi medicinska istraživanja iz ove oblasti u saradnji sa pojedincima i institucijama u zemlji i inostranstvu; – organizuje i učestvuje u domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim projektima; – pruža informacije od interesa za članove; – bavi se drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Član 7

Djelatnosti „Društva anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (DAICG): – saradnja s drugim stručnim, naučnim organizacijama kao i medincinskim fakutetima, institutima, laboratorijama… u zemlji i inostranstvu; – predstavljanje struke u zemlji i inostranstvu ; – unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i naučnoj djelatnosti na području struke; – saradnja sa srodnim stručnim i naučnim udruženjima drugih zemalja; – njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima; – davanje stručnih mišljenja i ekspertiza; – predlaganje i realizacija naučnih projekata.

Član 8

Pečat udruženja je okruglog oblika po čijem obodu je sa spoljašnje strane latiničnim pismom, malim slovima, ispisan puni naziv nevladinog udruženja na engleskom jeziku: „montenegrin society of anesthesiology and intensive care“, a u unutrašnjosti pečata, centralna pozicija, latiničnim pismom, malim slovima, ispisan puni naziv nevladinog udruženja na crnogorskom jeziku: „Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore“.

Član 9

Ograni udruženja su: Skupština, predsjednik udruženja i sekretar udruženja.

Član 10

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Član 11

Skupštinu čine svi članovi udruženja.

Član 12

Nadležnost Skupštine: – usvaja Statut udruženja; – usvaja izmjene i dopune Statuta; – bira i razriješava lice ovlašćeno za zastupanje; – bira i razriješava druge organe udruženja; – odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja; – usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu; – usvaja godišnji finansijski izvještaj; – odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja; – odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Član 13

Skupština može biti redovna i vanredna. Skupština redovno zasijeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik/ca Skupštine. Predsjednik/ca Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine na mandat od četiri godine. Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje. Skupština se saziva pismenim pozivom u elektronskoj formi sa naznačenjem mjesta i vremena održavanja i prijedlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja. Sjednicom predsjedava Predsjednik/ca Skupštine. Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal pisanim putem, e-mailom, faksom ili pisanim dokumentom sa potpisom. Radom Skupštine rukovodi Predsjednik/ca Skupštine.

Član 14

Skupština može da zasjeda i odlučuje ako je prisutno najmanje 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova udruženja. Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik/ca Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

Član 15

Ako se Skupština nije održala, ponovo se saziva u roku od sedam dana sa istim dnevnim redom.

Član 16

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama i drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje prostom većinom prisutnih članova. Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 17

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 18

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kada to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja. Tajno glasanje se vrši putem glasačkih listića.

Član 19

Član Skupštine može glasati i pismenim putem. Pismo kojim član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako se dostavi Skupštini do njenog održavanja. Predsjednik/ca Skupštine dužan je da upozna članove koji su prisutni o tome kako je glasao član pisanim putem.

Član 20

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima: – oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana; – o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana; – o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana; – u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa udruženja. Kada je interes iz stava 4 ovog člana protivan interesu udruženja cijeni u svakom konkretnom slučaju Skupština. Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

Član 21

Sjednice Skupštine su javne. U posebnim slučajevima, kada to nalažu interesi udruženja, skupština može odlučiti da sjednica ne bude javna.

Član 22

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine. U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito: – mjesto i dan održavanja; – dnevni red; – imena prisutnih članova; – lično ime predsjednika ili predsjedavajućeg ( ukoliko predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga) – lično ime zapisničara; – tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja; – imena lica koja su učestvovala u raspravi; – rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda po kojima je glasanje nužno; – konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka; – izdvojeno mišljenje članova; – vrijeme završetka sjednice;

Član 23

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik. Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 24

Zapisnik potpisuju Predsjednik/ca Skupštine i zapisničar. Ako se zapisnik sastoji od više stranica Predsjednik/ca Skupštine i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj potpis ili skraćeni potpis (paraf).

Član 25

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanu i potpisivanju od strane Predsjednika/ce Skupštine i zapisničara. Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

Član 38

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova. Odluka o prijemu u članstvo donosi Skupština udruženja većinom glasova. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. O evidenciji članova udruženja vodi se registar članova. Udruženje ima i počasne članove. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština udruženja na prijedlog Predsjednika/ce udruženja. Počasnim članovima izdaju se posebne plakete.

Član 39

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja. Inicijativu za isključenje iz udruženja može da podnese svaki član udruženja. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u udruženju.

Član 40

Član ima pravo da: – ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja ; – neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa udruženja; – bira i bude biran u organe udruženja; – bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja. Član je dužan da: – aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja; – učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima udruženja; – plaća članarinu; – obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja;

Član 34

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština udruženja.

POVEZIVANJE

Član 35

Udruženje se može povezivati i učlanjavati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 36

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne djelatnosti i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Član 37

Udruženje u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće privredne djelatnosti: – stručno i naučno usavršavanje svojih članova, organizovanjem stručnih i naučnih skupova, kongresa, seminara, predavanja i kurseva, odnosno svih oblika medicinskog usavršavanja; – organizovanje državnih, međunarodnih konferencija, seminara, predavanja, prezentacija, radionica, tribina; – izdavanje publikacija, časopisa, knjiga, kataloga, brošura…; – otvaranje web portala za promociju aktivnosti „Društvo Anesteziologa i Intenzivista Crne Gore“ (DAICG) i otvaranje foruma za diskusiju.

Član 41

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine. O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja.

Član 42

U slučaju prestanka rada udruženja, odluka o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 43

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 44

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.

Rukovodstvo

udruženja

Marijana Kraišik

MD, PhD / Institute for Children Diseases, Clinical Center of Montenegro, Podgorica, Montenegro

Dejan Maraš

Sekretar udruzenja

Nataša Rakočević

Predsjednica Skupštine

Rukovodstvo

članova udruženja

Ispunite formular za pristupanje članstvu Udruženje anesteziologa, reanimatologa i intenzivista Crne Gore.

Član 1

NVO „Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (u daljem tekstu: DAICG) je stručno društvo koje je osnovano kao nevladino nestranačko i neprofitno udruženje radi stručnog i naučnog rada na području anesteziologije i intezivne njege, a čiji je rad zasnovan na već postojećim postulatima ljekarske prakse.

Član 2

Naziv udruženja na crnogorskom jeziku je: NVO „Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore“ (DAICG). Naziv udruženja na Engleskom jeziku je: Montenegrin Society of Anesthesiology and Intensive Care (MSAIC).

Član 3

Sjedište udruženja je: Ljubljanska bb, Podgorica.

Kontakt informacije

pošaljite email:

Prijatelji udruženja

Od svog osnivanja Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore je član Evropskog udruženja anesteziologa i intenzivista (ESAIC) i njeguje prijateljske odnose sa strukovnim udruženjima iz regiona, Evrope i svijeta.

Topics
When
Sunday to Wednesday
December 23 to 26, 2022
Where
467 Davidson ave
Los Angeles CA 95716